Barion Pixel

Adatvédelmi tájékoztató

Az Ön személyes adatainak megadása nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a leadott megrendeléseket teljesíteni tudjuk. A Memora.hu csak azokat az adatait kezeli, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a legtökéletesebb szolgáltatást nyújtsuk Önnek, illetve azokat is, amelyek kezeléséhez Ön hozzájárult. Ezen az információs oldalon összegyűjtöttük a legfontosabb információkat, amelyek alapján meggyőződhet arról, hogy milyen formában kezeljük a személyes adatait.

Személyes adatnak minősül az Önre, mint természetes személyre vonatkozó bármely információ, amely alapján Ön azonosított vagy azonosítható. Ilyen személyes adatnak minősül többek között a neve, telefonszáma, születési dátuma is.

1. A MEMORA.HU TÖBBEK KÖZÖTT AZ ITT FELSOROLT ADATKEZELÉSEKKEL KAPCSOLATBAN KEZELI AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT

1.1. A weboldalunkon történő vásárlás és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások

Itt többek között a regisztrációval kapcsolatos adatait tároljuk. Ez lehetővé teszi, hogy vásárolni tudjon a MEMORA.HU webáruházban, a vásárlása után ki tudjuk Önnek állítani a számlát, illetve, hogy meg tudjuk Önt különböztetni a többi vásárlótól. Ezen adatai alapján tudjuk a közöttünk létrejött szerződést teljesíteni, ugyanis webáruház lévén az esetek jelentős hányadában házhozszállítással teljesítjük a megrendeléseket. Az itt megadott adatok szolgálnak a kapcsolattartásra is, például abban az esetben, ha valamilyen információt szeretnénk Önnel közölni a megrendelésével kapcsolatban.

1.2. Hírleveleinkkel kapcsolatos adatkezelés

Fontos számunkra, hogy amennyiben érdekesnek találja, akkor megfelelő ajánlatokat tudjunk Önnek küldeni email üzenet formájában. Hírlevelet csak abban az esetben küldünk Önnek, ha a regisztrációval egyidejűleg, vagy regisztráció nélkül erre külön feliratkozik. Tudnia kell azonban, hogy ezek az e-mailek marketing célt szolgálnak és a MEMORA.HU aktuális híreit, akcióit, kedvezményeit tartalmazzák.

1.3. Hozzászólások
Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából. Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan.

1.4. Média
Amennyiben regisztrált felhasználó által kerül kép feltöltésre a honlapra, kerülni kell az az olyan EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik és kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből.

1.5. Ügyfélszolgálathoz és panaszkezeléshez, garancia érvényesítéséhez kapcsolódó adatkezelések

A MEMORA.HU szolgáltatásaival kapcsolatban tapasztalt problémák esetén kérjük e-mail üzenetben vagy telefonon keressen meg minket. A minőségi kifogások kezelésénél jegyzőkönyvet veszünk fel, mely személyes adatokat is tartalmaz. Ilyen adatok többek között az Ön neve, címe, az Ön által vásárolt fogyasztási cikk megnevezése és az Ön által érvényesíteni kívánt jog.

1.6. Profilalkotás

Hozzájárulás alapján profilalkotást végezünk annak érdekében, hogy az igényeinek, kívánságainak és érdeklődési körének megfelelően kialakított ajánlatokkal szolgálhassunk. Az ajánlatokat hírlevélen keresztül juttathatjuk el, e-mailben, vagy a weboldalon jeleníthetjük meg. Profilalkotás a személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat a felhasználóhoz fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére (pl. személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, egészségi állapothoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők) elemzésére, vagy előrejelzésére használjuk.

1.7. Süti kezelés

A kényelmes vásárlási élmény érdekében sütiket használunk a tartalom és a közösségi funkciók biztosításához, a weboldal forgalmunk elemzéséhez és reklámozás céljából.
Ha hozzászólást ad a honlapon, bejelentkezve maradhat a megadott neve, e-mail-e és webcíme eltárolásával egy sütiben. A tárolás az Ön kényelmi céljait szolgálja azért, hogy a következő hozzászóláskor ezeket az adatmezőket ne kelljen kitöltenie. Ezeknek a sütiknek a lejárati ideje 1 év.

A süti kezelésre vonatkozó tájékoztatónkat az alábbi linken érheti el.

1.8. Más honlapokról származó beágyazott tartalmak
A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

2. MILYEN JOGAI VANNAK A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉVEL, FELDOLGOZÁSÁVAL KAPCSOLATBAN?
Nagyon fontos számunkra, hogy megfelelően tudjuk Önt tájékoztatni a személyes adatairól, illetve az is fontos, hogy az ezzel kapcsolatos jogait megfelelően tudja gyakorolni. Összeszedtük, hogy az adatkezeléssel kapcsolatosan milyen jogok illetik meg Önt.

2.1. Tájékoztatáshoz, valamint a kezelt személyes adatokhoz való hozzáféréshez való jog

Mint személyes adatok kezelésében érintett, Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e nálunk, és ha folyamatban van, akkor jogosult arra is, hogy a személyes adatokhoz és az ezzel kapcsolatos információkhoz hozzáférjen. Ilyen információk többek között az általunk végzett adatkezelés célja, a személyes adatok kategóriái, kikkel közöljük az Ön személyes adatait, személyes adatai tárolásának tervezett időtartama.

2.2. Helyesbítés joga

Kérés esetén Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat helyesbítsük. Ezzel kapcsolatban jogosult arra is, hogy a hiányos személyes adatait kiegészítsük.

2.3. Törléshez vagy más néven elfeledtetéshez való jog

Amennyiben az itt felsorolt indokok valamelyike fennáll, akkor Ön jogosult arra, hogy kérésére késedelem nélkül töröljük a személyes adatait. Ezek az indokok az alábbiak:

a) személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy amennyiben az adatkezelés közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódna;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

2.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Amennyiben az itt felsorolt indokok valamelyike fennáll, akkor Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk a személyes adatok kezelését. Ezek az indokok az alábbiak:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az érintett ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett az Adatkezelő közérdeken vagy jogos érdeken alapuló adatkezelése kapcsán tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Amennyiben az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

2.5. Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra is, hogy az általunk kezelt, Önre vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja és jogosult arra is, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt mi akadályoznánk. Erre akkor van lehetősége, ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik. Ezzel kapcsolatban közvetlen továbbításra is van lehetősége.

2.6. Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okból, bármikor tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen. Ezzel kapcsolatban azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy amennyiben megtiltja, vagy kéri az adatkezelés megszüntetését, akkor fennállhat az az eset is, hogy nem tudjuk Önt megfelelően kiszolgálni.

2.7. Visszavonás joga

Természetesen Ön jogosult arra, hogy az adatok kezeléséhez történő hozzájárulását bármikor visszavonja. Ez alapján tehát, ha például feliratkozott a hírlevelünkre, akkor bármikor kérheti, hogy a továbbiakban ne küldjünk Önnek hírlevelet.

3. MILYEN LÉPÉSEKET TETTÜNK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAI BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN?
A személyes adatait csak a szabályzatainkban meghatározott adatkezelők illetve munkatársaink ismerhetik meg. A biztonság érdekében többek között tűzfalakat, vírus- és behatolás védelmet, illetve jelszavas védelmet is alkalmazunk, egyes esetekben pedig titkosítást alkalmazunk.

4. ELJÁRÁS A FENTEBB ISMERTETETT JOGAI GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN
A MEMORA.HU indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon (30 napon) belül tájékoztatja Önt a jelen adatvédelmi tájékoztatóban, illetve a hivatalos tájékoztatókban megtalálható jogok gyakorlásával kapcsolatos kérelme nyomán megtett intézkedésről. Szükség esetén, amennyiben a kérelem túl összetett, illetve nagyon sok kérelem érkezik egyszerre, akkor ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

Ezen információkat, illetve a tájékoztatásokat díjmentesen biztosítjuk az Ön számára.

A rendszerben tárolt személyes adataival és az adatkezeléssel kapcsolatos bármely kérdését, kérését kérjük, juttassa el az info@memora.hu e-mail címre. Kérjük, tartsa szem előtt, hogy személyes adataid kezelésével kapcsolatban – az Ön érdekében – csak abban az esetben áll módunkban felvilágosítást adni, illetve intézkedést tenni, ha személyazonosságát hitelt érdemlően igazolta.

A kérelem megválaszolásához minden esetben szükségünk van az alábbi információkra:

regisztrációkor megadott email címe
teljes neve
számlázási címe
Amennyiben e-mailben juttatja el hozzánk a kérelmet, akkor ügyeljen arra, hogy a regisztrációkor megadott email címről küldje el a megkeresést.

5. ADATFELDOLGOZÓK
Személyes adatait természetesen kiemelten kezeljük. Fontos tudnia azonban, hogy a szerződés teljesítése érdekében a hatályos jogszabályoknak megfelelően, illetve hozzájárulása alapján Adatfeldolgozókat veszünk igénybe. Ilyen Adatfeldolgozók többek között, de nem kizárólagosan:

a futárszolgálatok
a honlap üzemeltetője
számviteli tevékenységet végző cég
Memora.hu alkalmazottai és beszállítói
Az adatfeldolgozók önálló döntéseket nem hoznak és folyamatosan ellenőrizzük őket, annak érdekében, hogy az Ön személyes adatai biztonságban legyenek.

Kiemeljük azonban, hogy az Ön személyes adatait soha nem adjuk el, azokkal nem kereskedünk.

6. ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ
Adatkezelő és elérhetőségei: Rénes Anita egyéni vállalkozó (székhely: 1126 Budapest Istenhegyi út 7/c., nyilvántartási szám: 54052750, telefon: +36-30-5288027, e-mail: info@memora.hu, webcím: www.memora.hu);

7. MILYEN JOGORVOSLATI FÓRUMOKAT VEHET IGÉNYBE?

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetőek vagyunk a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban megadott elérhetőségek valamelyikén.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

Honlap: www.naih.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Jogai megsértése esetén ellenünk, mint Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, mi vagyunk kötelesek bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per –az Ön választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.