A hamvasztás menete, otthon tartott hamvak

A hamvasztásos temetésről

Napjainkra a hamvasztásos temetési forma vált a legelfogadottabb szertartássá az elhunyt végső nyugalomra helyezését illetően. Egyre több oka van ennek, mely lehet anyagi vagy meggyőződési eredetű elhatározás. Ha az elhunyt végrendeletben rögzíti, milyen temetést kíván saját magának, természetesen a hozzátartozó köteles ahhoz alkalmazkodni. Ha nincs erre vonatkozó végrendelet, a hozzátartozó saját belátása szerint dönthet a végső nyugalomra helyezés módjáról.

Az 1999. évi XLIII. törvény 32. § (2) pontja pontosan rendelkezik arról, hogy az elhunytat melyik krematóriumban lehet, illetve kell elhamvasztani. Jelenleg Magyarországon 14 hamvasztóüzem működik. Jelentős részükben magyar fejlesztésű kemence üzemel. Ezek a kemencék európai színvonalúak, üzemeltetésük alapján is az élmezőnybe lehet sorolni azokat.

Minden hamvasztókemence úgy lett megtervezve, hogy egyszerre csak egy elhunyt hamvasztását lehet elvégezni. Ez a technológia kizárja, hogy a hamvak egymással keveredjenek. Ezeket a rémhíreket nem szabad komolyan venni.

Hamvasztás jogszabályi környezete

Az elhunyt hamvasztásának jogi körülményeit az 1999. évi XLIII. törvény 38. § (1) pontjában leírtak szerint kell elvégezni. E törvény szerint az elhunyt akkor hamvasztható el, ha személyazonossága egyértelműen beazonosítható és a halottvizsgálati bizonyítvány erre szolgáló része szerint a holttest hamvasztható.

A 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet (2) pontjában foglaltak szerint az elhunytat a halottvizsgálati bizonyítvány kiállításától számított 15 napon belül kell elhamvasztani.

Az elhunytat felöltöztetve, vagy legalább lepedővel lefedve szabad beszállítani a krematóriumba, ezt a 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet 42. § (6) pontja írja elő. A halott szállítását a hamvasztóüzembe az 1999. évi XLIII. törvény 35. § (1) pontja értelmében kizárólag a közegészségügyi és a járványügyi szabályokat és az alapvető kegyeleti feltételeket kielégítő, erre a célra kialakított járműben, fedéllel ellátott koporsóban lehet végezni.

A 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet 43. § (5) pontja értelmében fedéllel ellátott hamvasztó koporsó is alkalmazható a halottszállítás során. Nincs akadálya annak, hogy a hamvasztó koporsót – kérésnek megfelelően – kibéleljék, kispárnát tegyenek az elhunyt feje alá, a koporsós temetésekhez hasonlóan. Ezzel kapcsolatos részleteket a hamvasztás megrendelésekor egyeztetheti a krematóriummal.

Hamvasztási szolgáltatás és urnás temetés, valamint hamvasztás előtti vagy hamvasztás utáni búcsúztatás jogi hátteréül az alábbi jogszabályok szolgálnak:

1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről
2013. évi CXXXVIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról
34/1999. (IX. 24.) BM-EüM-IM együttes rendelet
379/2013. (X. 25.) Korm. rendelet

Az elhunyt elhelyezése

Az elhunytat hagyományos temetés esetén kizárólag temetőben vagy temetkezési emlékhelyen létesített temetési helyen kell eltemetni. Hamvasztásos temetés esetén a hamvak urnában helyezhetők el, illetőleg – a kormányrendeletben előírt feltételek szerint – hazavihetők, illetve szétszórhatók. A hamvakat tartalmazó urnát az eltemetésre köteles személynek az elhunyt végrendelete, ennek hiányában a) a temető vagy temetkezési emlékhely befogadó nyilatkozata, vagy b) a hamvak temetőn, temetkezési emlékhelyen kívüli elhelyezése esetén az eltemetésre kötelezett személy teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozatának meglétéről az elhunyt utolsó lakóhelye szerinti, az eltemetésre kötelezett személyek nyilatkozatairól szóló nyilvántartás vezetésére az önkormányzat által kijelölt köztemető igazolása alapján kell kiadni.
A hamvakat tartalmazó urna temetőn, temetkezési emlékhelyen kívüli elhelyezése esetén az eltemetésre köteles személy nyilatkozatában vállalja, hogy az urnát kegyeleti igényeknek megfelelő körülmények között tárolja és az elhunytnak a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozói, valamint a végrendeleti juttatásban részesített személyek részére a kegyeleti jog gyakorlásának lehetőségét biztosítja, valamint az elhunyt közeli hozzátartozóit az urna elhelyezésére szolgáló hely címének változásáról tájékoztatja. Ha az elhunyt végrendelete a hamvak sorsáról nem rendelkezett vagy nincs végrendelet, a hamvak szétszórása esetén az eltemetésre köteles személy nyilatkozatának tartalmaznia kell azon kijelentést, hogy az elhunyt közeli hozzátartozói egyetértenek a hamvak szétszórásának helye, ideje és módja tekintetében.

A katolikus egyház álláspontja

1963-ig a katolikus egyház tiltotta a hamvasztást, azóta azonban a hamvasztás már nem ellentétes a keresztény vallás tanításával.

A cikk forrásai:

https://katolikus.hu/dokumentumtar/2957

http://krematorium.hu/jogszabalyok/

https://www.gyaszhuszar.hu/hamvasztas-menete/